Logo
aktualności
Projekt współfinansowany z funduszu Europejskiego

UE_EFRR.jpg

 

 

 

DIE-TECH Sp. z o.o.
ul. Biskupa Burschego 11
43-100 Tychy

w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
nr naboru : RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19

realizuje projekt : „Zintegrowany system gwintowania, detekcji oraz separacji detali tłoczonych na zimno na prasie postępowej: wdrożenie na rynek wysoce efektywnej technologii produkcji wielkowolumenowej” nr WND-RPSL.03.02.00-24-01B3/19-005

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wdrożeniu na rynek wysoce efektywnej technologii produkcji wielkowolumenowej (zintegrowanego systemu gwintowania, detekcji oraz separacji detali tłoczonych na zimno na prasie postępowej). Dzięki zastosowaniu prototypowego urządzenia do monitoringu produkcji, firma może zamknąć całość procesu tłoczenia, zgrzewania, kontroli jakości gwintowania w JEDNEJ OPERACJI, a nie jak w dotychczas stosowanej na rynku SEKWENCJI powyższych OPERACJI, które w istotny sposób wpływają na wydłużenie się czasu i kosztów procesu:
- NIŻSZE KOSZTY PRODUKCJI (EFEKTYWNOŚĆ): Nowa technologia w przypadku serii na poziomie 200 000 sztuk daje aż 37,7% oszczędności;
- WYŻSZA JAKOŚĆ: wprowadzenie do procesu opracowanego przez firmę prototypu urządzenia do kontroli jakości ogranicza ryzyka pojawienia się błędów jakościowych (np. pominięcia operacji) poprzez uproszczenie sekwencji produkcyjnej. Projekt przyczyni się do rozwoju innych przedsiębiorstw z woj. śląskiego.

 Typy projektu i kategorie interwencji: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
Kategoria interwencji dominująca
-  Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i Innowacyjnymi

   Cele projektu: „Podniesienie konkurencyjności firmy DIE TECH poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi w postaci zintegrowanego systemu gwintowania, detekcji oraz separacji detali tłoczonych na zimno”.
   Cel projektu jest komplementarny z celem działania 3.2 „Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP”. Wynika to z faktu, że firma DIE TECH Sp. z o.o., realizując w latach 2017-2018 projekt B+R, opanowała technologię produkcji elementów tłoczonych wraz z jednoczesną operacją gwintowania realizowaną podczas procesu tłoczenia.
   Dzięki wdrożeniu do produkcji prototypowego urządzenia do detekcji jakości detali, z procesu tłoczenia wyeliminowany został szereg czynności, które zwiększają koszty realizacji procesu.
Dzięki zastosowaniu prototypowego urządzenia DIE TECH MONITOR, firma może zamknąć całość procesu tłoczenia, zgrzewania, kontroli jakości gwintowania w JEDNEJ OPERACJI, a nie jak w dotychczas stosowanej na rynku SEKWENCJI OPERACJI, które w istotny sposób wpływają na wydłużenie się czasu i kosztów procesu.
   Zamknięcie procesu w jednej operacji ma zasadnicze znaczenie na poziomie kosztów realizacji procesu produkcyjnego wysokich serii – w szczególności powyżej 20 000 sztuk. W takim przypadku wzrost efektywności procesu ma charakter wykładniczy w stosunku do tradycyjnej technologii produkcji (Nut’s welding) – przy założeniu obecnych kosztów produkcji.
   Wprowadzenie do procesu opracowanego przez firmę prototypu urządzenia do kontroli jakości DIE TECH MONITOR ogranicza ryzyka pojawienia się błędów jakościowych (np. pominięcia operacji) poprzez uproszczenie sekwencji produkcyjnej. Całkowicie wyeliminuje to z procesu kontroli jakości czynnik ludzki. Badania przeprowadzone pomiędzy czerwcem a październikiem 2018 roku urządzenia prototypowego DIE TECH MONITOR w próbnych procesach produkcji przy użyciu pras dawały skuteczność procesu kontroli jakości na poziomie 100%, podczas gdy w procesie tradycyjnym (Nut’s welding) były obarczone niewychwyceniem błędów w 2-3% serii produkcyjnej.
   Jednym z elementów wdrożenia projektu jest zakup dedykowanego sprzętu do wdrożenia nowej linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie. Wdrożenie tej linii będzie miało charakter INNOWACJI. Do tej pory firma nie dysponowała efektywnym sprzętem poprawiającym w tak znaczącym stopniu działalność produkcyjną. Dzięki temu firma może zamknąć całość procesu tłoczenia, zgrzewania, kontroli jakości gwintowania w JEDNEJ OPERACJI, a nie jak w dotychczas stosowanej na rynku SEKWENCJI powyższych OPERACJI, które w istotny sposób wpływają na wydłużenie się czasu i kosztów procesu.

Harmonogram: Realizację projektu zaplanowano na okres od czerwca 2019 do grudnia 2020 roku.

Zadania w ramach projektu:
Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi:
   1.            Zakup Pionowego Frezarskie Centrum Obróbkowe sterowana numerycznie 1.100 V (frezarka CNC)
   2.            Zakup podajnika do prasy 600T
   3.            Zakup Maszyny Pomiarowej CMM wyposażonej w sondę skanującą

Wartość Projektu : ( budżet )
   Wydatki ogółem                             - 2 521 553,14 zł
   Wydatki kwalifikowalne               - 2 050 043,21 zł
   Dofinansowanie ( wkład UE ) -    614 807,95zł

« powrót
nasza wizja
misja

MISJA

Będąc polską firmą z amerykańskim kapitałem, czerpiąc doświadczenia korporacyjne, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie tłocznictwa. Poprzez szybkie wprowadzanie nowych technologii, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska, elastycznie reagujemy na potrzeby rynków międzynarodowych w celu osiągnięcia przywództwa kosztowego i jakościowego.

WIZJA

Jako markowy lider wyznaczający nowe trendy w tłocznictwie, realizujący usługi dla najlepszych, godny naśladowania partner biznesowy.

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości dostępna po uprzednim zapytaniu stron zainteresowanych

 

 

DIE TECH Sp. z o.o.

ul. Biskupa Burschego 11

43-100 Tychy,  POLSKA

NIP: 954 244 76 76

REGON: 278104416

KRS: 0000201939